تبلیغات
مهندسی برق - در نمودار زیر نیز آمار صادرات برق کشور آورده شده است: